Użytkownicy

Po utworzeniu profili użytkowników można wprowadzić poszczególnych użytkowników. Ta lekcja pokazuje, jak tworzyć użytkowników, dawać im kod i jak łatwo przypisać tag. Wspomniano również o użyciu pilota.

Wielu użytkowników? W takim razie importowanie użytkowników jest dobrą opcją. Pozwól klientowi wcześniej wypełnić dane w arkuszu Excel i zaimportować je. Import i eksport danych zostanie omówiony w dalszej części tego kursu.